Op deze pagina:

Geboorteaangifte
Binnenlandse adoptie
Buitenlandse adoptie
Kids-id
Reistoelating voor minderjarigen


Geboorteaangifte

Wat is dit?

Elke geboorte moet binnen de 15 dagen (zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen inbegrepen) na de geboorte van het kind aangegeven worden bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is.

Hoe aanvragen?

De aangifte van geboorte kan gebeuren;

 • bij het team dienstverlening op het gemeentehuis
 • Door ofwel de vader (bij gehuwden of kind erkend vóór de geboorte) ofwel door de moeder, ofwel door beiden samen
 • Bij de aangifte tekent of tekenen de aangever of aangevers in de registers van geboorten
 • De ambtenaar stelt de geboorteakte op en maakt een rijksregisternummer aan
 • De volgende werkdag na de aangifte mag de aangever alle attesten afhalen.

Wat meebrengen?

Voor de aangifte neemt u volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • het medisch geboorteattest
 • uw trouwboekje als u gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als u het kind voor de geboorte erkend hebt

Wat kost dit?

gratis


Binnenlandse adoptie

Wat is dit?

Binnenlandse adoptie van een gekend kind

Wanneer u bijvoorbeeld het kind van uw partner wilt adopteren, dan gaat het over de (binnenlandse) adoptie van een gekend kind, en dan hoeft u geen beroep te doen op bemiddeling van een erkende adoptiedienst. Dit noemt men ook een zelfstandige adoptie.

Gekende kinderen kunnen zijn:

 • stiefkinderen (kinderen van uw partner)
 • kinderen van familie
 • vooraf gekende kinderen waarmee geen verwantschap is.

Binnenlandse adoptie van een niet-gekend kind

Wanneer u een kind wil adopteren dat u niet op voorhand kent, dan moet u voor de adoptie een beroep doen een erkende adoptiedienst.

Als kandidaat-adoptieouder moet u:

 • minstens 25 jaar oud zijn
 • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat u wil adopteren
 • het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma volgen
 • door de jeugdrechter geschikt verklaard worden

Voor de adoptie van een gekend kind in de eerste graad of stiefouderadoptie (adoptie van het kind van de partner) zijn de voorwaarden anders. Dan moet u:

 • minstens 18 jaar oud zijn
 • minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat u wil adopteren

Meer informatie over de voorwaarden van binnenlandse adoptie vindt u op de website van Kind en Gezin.

Hoe aanvragen?

Aanvraag indienen

Wie aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen. Inschrijven voor de procedure doet men door het aanmeldingsformulier binnenlandse adoptie ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de Vlaamse Centrale Autoriteit in Adoptie (VCA). Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van Kind en Gezin.

Verdere procedure

 • de voorbereiding, tijdens dit programma krijgt u alle nodige informatie over de adoptie van een kind
 • Er volgt al dan niet een maatschappelijk onderzoek (niet verplicht als u al een sociale band met het kind hebt opgebouwd)
 • de adoptie-uitspraak door de rechter
 • de rechtbank stuurt het vonnis naar de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • de ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft het beschikend gedeelte van het vonnis over in de registers van de burgerlijke stand
 • het rijksregisterdossier van de geadopteerde wordt aangepast aangaande zijn of haar afstamming
 • in geval van naamswijziging: de dienst bevolking van uw woonplaats nodigt de geadopteerde uit voor de aanmaak van een nieuwe Eid

Termijnen

 • de adoptieprocedure: zie website Kind en Gezin
 • overschrijving vonnis: maximum 2 weken
 • aanpassing Eid (bij naamswijziging): maximum 2 weken

Gekend of niet-gekend kind adopteren

De procedure voor binnenlandse adoptie verschilt naarmate u een gekend of een nog niet gekend kind wil adopteren.

 • Een niet gekend kind binnenlands adopteren gebeurt altijd via bemiddeling van adoptiedienst die een kind aan de kandidaat-adoptieouder toewijst.
 • Adoptie van een gekend kind, gebeurt altijd zelfstandig.

Wat kost dit?

 • overschrijving vonnis: gratis
 • aanpassing rijksregisterdossier: gratis
 • aanpassing eID bij naamswijziging: gratis

Buitenlandse adoptie

Wat is dit?

Een buitenlandse adoptie kan slechts wanneer voor een kind in nood alle mogelijke middelen tot plaatsing (in zijn familiale, sociale of andere omgeving) in het herkomstland uitgeput zijn en geen enkele andere duurzame oplossing kan gevonden worden.

Bent u geïnteresseerd in de adoptie van een minderjarig kind, dan gaat u best eerst na of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet om te kunnen adopteren:

 • De kandidaat-adoptant is minstens 25 jaar oud.
 • De kandidaat-adoptant is minstens 15 jaar ouder dan het kind dat hij/zij wil adopteren.

Voor de adoptie van een gekend kind in de eerste graad of stiefouderadoptie (adoptie van het kind van de partner) zijn de voorwaarden anders.

 • De kandidaat-adoptant is minstens 18 jaar oud.
 • De kandidaat-adoptant is minstens 10 jaar ouder dan het kind dat hij/zij wil adopteren.

De federale wet schrijft ook nog voor dat de kandidaat-adoptant:

 • het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma volgt.
 • geschikt verklaard moet worden door de jeugdrechter.

Hoe aanvragen?

De procedure voor een buitenlandse adoptie bestaat uit het indienen van een aanvraag, een voorbereiding, een geschiktheidsprocedure en een bemiddeling via een adoptiedienst of een zelfstandig adoptietraject. Hieronder vindt u verkort het verloop van de procedure. Uitgebreidere info vindt u op de website van Kind en Gezin.

 • Indienen aanvraagWie aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen.Inschrijven voor de procedure doet men door het aanmeldingsformulier interlandelijke adoptie ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de Vlaamse Centrale Autoriteit Adoptie (VCA). Het aanmeldingsformulier kan u terugvinden op de website van Kind en Gezin.
 • VoorbereidingZodra de VCA het aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijgt de kandidaat-adoptant een overschrijvingsformulier van 25 euro. Nadat de VCA de betaling heeft ontvangen, wordt een uitgebreide informatiemap toegestuurd. Bovendien wordt het voorbereidingscentrum op de hoogte gebracht van de aanmelding. Het centrum nodigt de kandidaat-adoptant vervolgens uit om deel te nemen aan het voorbereidingsprogramma. Op het einde van het voorbereidingsprogramma krijgt de kandidaat-adoptant een attest van voorbereiding. Dat attest is 1 jaar geldig.
 • GeschiktheidsprocedureVan zodra u beschikt  over het attest van voorbereiding, kan u hiermee naar de jeugdrechter stappen om geschikt verklaard te worden. De kandidaat-adoptant zoekt uit onder welk gerechtelijk arrondissement bij de rechtbank van eerste aanleg zijn woonplaats valt. De jeugdrechtbank van dat arrondissement is bevoegd om een geschiktheidsvonnis uit te spreken. De kandidaat-adoptant maakt een eenzijdig verzoekschrift op dat hij persoonlijk (of via een advocaat) in tweevoud indient op de griffie van de jeugdrechtbank van het bevoegde arrondissement. U vindt dit verzoekschrift op de website van Kind en Gezin.
 • Eigenlijke adoptieprocedureVan zodra u over een geschiktheidsprocedure beschikt vraagt de VCA of u wil adopteren via een erkende dienst. U kan de adoptie ook zelfstandig realiseren. Meer informatie over deze twee mogelijke adoptieprocedures vindt u op de website van Kind en Gezin.

Kids ID

Wat is dit?

Een kids-ID is altijd drie jaar geldig. De kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is uw kind ondertussen 12 jaar geworden.

Beide ouders kunnen een KID-ID aanvragen bij de gemeente waar het kind is ingeschreven.

Hoe aanvragen?

 • de aanvraag dient te gebeuren bij het team dienstverlening op het gemeentehuis
 • door de vader en/of moeder van het kind
 • de codes worden per post verstuurd naar het adres waar het kind is ingeschreven
 • de codes en de eventuele vorige Kids-ID meebrengen bij de afhaling
 • Aan de hand van de codes wordt de Kids-ID geactiveerd.
 • Het aanmaken van de kids-ID duurt 3 à 4 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de kids-ID dus tijdig aan.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet u het volgende meenemen:

 • elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s.

Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag van de kaart.

Bij het afhalen van de Kids-ID moet u het volgende meenemen:

 • de brief die u thuis kreeg met de pin- en pukcode
 • eventueel de vorige Kids-ID.

Wat kost dit?

 • De aanvraag is gratis
 • Bij vroegtijdige vervanging vanwege verlies of diefstal: € 6,40
 • spoedprocedure (3 dagen levertijd) : € 84
 • spoedprocedure (2 dagen levertijd) : € 127,60
 • levering in Brussel : € 95,70

Reistoelating voor minderjarigen

Als jouw minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s), moet je als ouder daarvoor toestemming geven.

Wat is dit?

Deze reistoelating voor minderjarigen of ‘ouderlijke machtiging’ is een document waarop je als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen.

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Hoe aanvragen?

Je hoeft dit document niet zelf op te maken; je kan het aanvragen :

 • bij het team dienstverlening
 • één van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen
 • de aanvragende ouder ondertekent het document
 • de handtekening wordt gewettigd door de klantenmedewerker.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
 • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Wat kost dit?

Gratis

Extra informatie

Opgelet !

Als de ouders niet meereizen, moeten de kinderen voor sommige landen in het bezit zijn van een internationaal paspoort (bv Turkije)

of wel in het bezit zijn van een toelating van de andere (niet-meereizende) ouder.