Enkele malen per jaar komen we samen met een diverse groep lokale hulpverleners, organisaties en diensten die dagelijks werken met kinderen, jongeren en hun ouders.  We doen dit vaak in combinatie met het Lokaal Overleg Kinderopvang.  Samen willen we het gezinsondersteunend aanbod in onze gemeente nog verder uitbouwen én beter bekend maken.  Via deze website zullen we jullie op de hoogte houden over de projecten waaraan we werken.  We zouden het fijn vinden om uw opmerkingen of ideetjes te horen.  Dit kan via het contactformulier.  Uw inbreng als kind of jongere, ouder of grootouder is immers belangrijk.

Partners

 • Kind & Gezin
 • Kind & Preventie
 • Lokaal dienstencentrum De Geburen
 • Thuiszorg Kidsokee
 • Familiehulp
 • Welzijnszorg
 • Sociaal Centrum vzw | Thuiszorg – VNZ
 • CM Antwerpen-Mechelen-Turnhout
 • Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw  – Vroedvrouwenteam
 • Gezinsbond Nijlen
 • Zelfstandige vroedvrouw, Ann Van Looveren
 • Lokaal bestuur – Afdeling Sociaal en Vrije tijd ( OCMW en Jeugd)
 • Jeugdraad
 • Bibliotheek Nijlen
 • Buitenschoolse Kinderopvang  Dolfijn
 • Kinderdagverblijf Villa Kakelbont
 • Kinderdagverblijf Jubelientje
 • Kinderdagverblijf Wolkewietje
 • Githo Nijlen
 • Basisschool Sint Calasanz Instituut
 • VBS De Zandloper
 • VBS De Ceder
 • GO! Bisterveld
 • GO! Zevensprong
 • Goezo! Kerkeblokken
 • Goezo! Klokkenlaan
 • Goezo!Kessel
 • BuBaO De Regenboog
 • Ouderraad Kinderpad Bevel
 • dienst voor onthaalouders Mut de Muis

Projecten

In de loop van 2019 zullen de partners samenwerken rond 6 projecten.  Indien je hierover meer informatie wenst kan je contact opnemen via het contactformulier.

 • Project “antennepunten als fysiek aanspreekpunt voor het “Huis van het Kind” en opleiden van experten/locatie”.

We hebben in Nijlen geen fysiek huis van het Kind.

Hoe gaan we de doelgroep dan informeren? En hoe kan de burger ons vinden?

Om de toegankelijkheid en de zichtbaarheid van onze dienst- en hulpverlening te verhogen

kunnen we ervoor kiezen om een aantal punten aan te duiden als officieel “antennepunt”.

De bedoeling van deze werkgroep is om te beslissen of er gaat gewerkt worden met fysieke “antennepunten”,

hoeveel punten, hoe gaan we hierover communiceren, welke info moet de burger hier kunnen krijgen,…

 • Vorming en werkgroep  “Hoe armoede herkennen en wat kan/mag je doen?”

Tijdens de eerste infovergadering in december hielden we een brainstormronde met de aanwezige partners.

Een centraal thema dat heel vaak terug kwam is de (kans-)armoedeproblematiek.  Partners worden hiermee steeds vaker geconfronteerd.

De tekenen kunnen duidelijk zichtbaar zijn, op andere momenten gaat het om verdoken armoede.

Vanuit Welzijnszorg wordt een vorming aangeboden voor de partners rond armoede en herkennen van /omgaan met armoede.

De opdracht van de werkgroep bestaat eruit om op basis van deze vorming verder na te denken over hoe we hiermee lokaal aan de slag kunnen.

Hoe kunnen we de verworven kennis “paraat houden” en delen met onze collega’s?

Weten we welke partners in ons samenwerkingsverband in Nijlen expertise en aanbod hebben op vlak van (kans-)armoede?

Dit kan zijn in de ondersteuning en begeleiding, of op vlak van materiële hulp, tegemoetkomingen,…

Kunnen we bv in kaart brengen wie als expert kan aangesproken worden door andere partners?

 • Project “behoeftenonderzoek bij de doelgroep”

Tijdens de eerste infovergadering in december hebben we met de aanwezige professionele partners gebrainstormd over interessante thema’s en lokale noden op het vlak van opvoedingsondersteuning in onze gemeente.

In de volgende fase willen we de doelgroep gaan bevragen, wat vinden de kinderen, jongeren en ouders zélf belangrijk?

Tijdens de pop-up nodigen starten we hiermee alvast aan de hand van  “bloemetjes” en “klavertjes” waarop je kan noteren wat een “bloemetje verdient” en “ wat je nog blijer zou maken”.

De opdracht van de projectgroep bestaat eruit om na te denken via welke kanalen we de doelgroep nog kunnen bevragen en de bevragingen uit te voeren.

 • Testpanel en ambassadeurs “Budgetspelen voor in de klas”

Wat zijn “budgetspelen”?

Als kinderen van jongs af aan begrijpen dat je een euro maar één keer kunt uitgeven, dan kan hen dat later financiële zorgen besparen. Studies tonen ook aan dat je niet vroeg genoeg kan beginnen met het aanleren van goede gewoontes rond geld.

Met de gratis spellen Just’in Budget en budg€tPRET ondersteunt Wikifin leerkrachten van het derde tot zesde leerjaar uit het lager onderwijs om financiële educatie op een leuke en leerrijke manier aan bod te laten komen in de klas.

Wikifin is het programma ‘financiële educatie’ van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de FSMA. De FSMA is een autonome, neutrale instelling van openbaar nut en onder andere bevoegd om bij te dragen aan de bescherming van de financiële consument.

Het testpanel zal de spelen uittesten en evalueren.
Vervolgens treden ze op als ambassadeur om het gebruik ervan te stimuleren bij collega’s.

 • Proefproject “kinderopvang tijdens oudercontact”

Goede communicatie tussen ouders en school is uiterst belangrijk.

Helaas is het niet altijd eenvoudig om ouders te bereiken.  Sommige ouders komen niet naar een oudercontact omdat ze geen opvang hebben.

In deze werkgroep zal in kaart brengen waar de nood bestaat, bevragen bij scholen/ouders, opvang organiseren als proefproject, en tenslotte evalueren of dit een effect heeft op afwezigheden.

 • Project “spelotheek”

Een spelotheek, waar speelgoed kan uitgeleend worden, is een laagdrempelig en toegankelijk aanbod dat we kunnen realiseren vanuit het Huis van het Kind.

We kunnen hiermee een brede doelgroep aanspreken.

Tijdens de Pop-up zullen we alvast een inzameling van doen van speelgoed (0-12j).

De werkgroep zal op zoek gaan naar goede voorbeelden en het concept uitwerken: welke locatie , permanent aanbod of onder de vorm van een pop-up, keuze van speelgoed ( leeftijd, binnen, buiten, gebruikt, nieuw, pedagogische richtlijnen,…), uitleenreglement opmaken ,…